36phophuong.vn      Thang long HN
Trang chủ
Cổng thông tin
Phố online
Thăng Long-Hà Nội
 Di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội
 Hà Nội xưa và nay
Tin tức-Sự kiện
Cuộc sống
Những giá trị bảo tồn
Phố cổ Hà Nội
Nét văn hóa
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
Diễn đàn
Du lịch
Trang ảnh
Trang 3D
Trang chủ > Thăng Long-Hà Nội >
  Bắc thành thời Tây Sơn: Các sự kiện lịch sử chính Bắc thành thời Tây Sơn: Các sự kiện lịch sử chính , 36phophuong.vn
 
Bắc thành thời Tây Sơn: Các sự kiện lịch sử chính

 NGUYỄN HUỆ TIẾN RA THĂNG LONG

DIỆT HỌ TRỊNH

Tháng 6 năm 1786 , Nguyễn Huệ chỉ huy hạ thành Phú Xuân của triều đình Lê-Trịnh, liền phái quân chiếm các vùng phía Bắc cho tới tận sông Linh Giang (tức sông Gianh).

Tháng 7 năm ấy, Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Bắc với danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh” liền một mặt phi báo cho Nguyễn Nhạc (vua Thái Đức) biết, mặt khác chuẩn bị binh mã lên đường.  

Quân Tây Sơn chia ra làm 2 đạo: Nguyễn Hữu Chỉnh mang tiền quân đi trước đến sông Vị Hoàng (vùng Nam Định) lấy lương thực, hẹn nhau đốt lửa làm hiệu; còn Nguyễn Huệ mang quân đi sau, để Nguyễn Lữ ở lại giữ thành Phú Xuân.

Ngày 11  tháng 7 năm 1786, quân Nguyễn Hữu Chỉnh đến Vị Hoàng, quân Trịnh chống không nổi bỏ chạy. Chỉnh thu toàn bộ lương thực được hơn 100 vạn hộc thóc, rồi đốt lửa báo tin cho Nguyễn Huệ biết. Sáu ngày sau, ngày 17  tháng 7, quân Nguyễn Huệ gập gió nồm thổi mạnh cũng ồ ạt kéo ra hợp binh với Nguyễn Hữu Chỉnh.

Chiến thuyền quân Tây Sơn kéo thẳng ra Phố Hiến, rồi tiến về phía Thăng Long. Đi đến đâu quân Tây Sơn càng phát hịch tỏ nghĩa phù Lê diệt Trịnh và kêu gọi nhân dân ủng hộ. Tin thất bại liên tiếp báo về, Trịnh Khải phải gọi tướng Hoàng Phùng Cơ đang trấn thủ Sơn Tây về giữ Thăng Long. Quân Tây Sơn tập kích toán quân họ Hoàng đóng ở Thuý ái (xã Lĩnh Nam, huyện Thanh Trì) khiến toán này tan rã, rồi tiến thẳng lên bến Tây Long (khu Bảo tàng Lịch sử ngày nay). Trịnh Khải phải đem binh ra trận. Nhưng quân Trịnh vốn suy yếu cực độ nên nhanh chóng thất bại. Trịnh Khải phải thay đổi y phục làm thường dân, chạy sang bên kia sông Hồng nhưng đến làng Hạ Lôi huyện Yên Lãng (tỉnh Vĩnh Phúc) thì bị tuần huyện là Nguyễn Trang bắt, nộp cho quân Tây Sơn. Giữa đường, Trịnh Khải tự sát.

Lực lượng nông dân do Tây Sơn lãnh đạo đã đập tan Nhà nước phong kiến họ Trịnh, xây dựng trên hai thế kỷ.

Ngày 26 tháng 6 năm Bính Tý (1786), Nguyễn Huệ kéo quân vào Thăng Long. Trong chuyến đi ra Thăng Long lần này, Nguyễn Huệ đã được vua Lê Hiển Tông (1740-1786) gả con gái yêu của mình là công chúa Ngọc Hân. Nhưng sau đó vài ngày Hiển Tông qua đời. Theo đề xuất của Ngọc Hân, Nguyễn Huệ lập cháu nội Hiển Tông là Lê Duy Kỳ lên ngôi, tức vua Chiêu Thống. Sau đó ông rút về Nam.

VŨ VĂN NHẬM RA THĂNG LONG

DIỆT NGUYỄN HỮU CHỈNH

Trước khi về Nam, Nguyễn Huệ cho Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại giữ đất Nghệ An. Nhưng lúc bấy giờ tình hình kinh thành Thăng Long không yên: Trịnh Bồng âm mưu tổ chức lại phủ liêu và đặt Lê Chiêu Thống vào địa vị bù nhìn như cũ. Lê Chiêu Thống phải viết thư cầu cứu Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân ra giúp sức.

Năm 1787, Nguyễn Hữu Chỉnh kéo quân vào Thăng Long đuổi Trịnh Bồng và được Lê Chiêu Thống phong làm Bình chương quân quốc trọng sự Đại tư đồ (Tể tướng), tước Bằng Trung công. Chỉnh đem vây cánh chiếm giữ các chức vị quan trọng trong triều đình và ngoài các trấn. Chỉnh tự lập trại quân doanh Võ thành, đóng ở phủ chúa Trịnh, tự tiện giải quyết mọi vấn đê chính trị. Địa vị của Lê Chiêu Thống lại trở thành hoàn toàn bù nhìn.

Những hành động của Nguyễn Hữu Chỉnh ở Bắc Hà đều được Nguyễn Huệ theo dõi chặt chẽ. Cuối năm 1787, Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân đem quân ra Nghệ An, hợp binh với Vũ Văn Nhậm và sai Vũ Văn Nhậm làm Tiết chế quân thủy bộ, kéo ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh.

Tháng 12  năm 1787 , Vũ Văn Nhậm kẻo quân ra Thanh Hóa. Trấn thủ Thanh Hóa là Lê Duật, bộ hạ của Chỉnh bỏ chạy.

Được tin quân Tây Sơn kéo ra Thăng Long, Chỉnh vội sai thuộc tướng là Nguyễn Như Thái làm Thống lĩnh, Ninh Tốn làm Tham tán quân vụ đem 2 vạn quân vào Thanh Hóa chống cự. Nhưng Lê Duật và Nguyễn Như Thái đều bị quân Tây Sơn giết chết ở Đa Mai, gần dãy núi Tam Điệp. Chỉ còn một mình Ninh Tốn chạy thoát.

Nghe tin Lê Dưới và Nguyễn Như Thái bị chết, Chỉnh rất bối rối, Lê Chiêu Thống và triều thần cũng hoang mang cực điểm. Nguyễn Hữu Chỉnh và con là Du phải tự mình mang đại đội binh thuyền ra chống Tây Sơn. Nhưng Chỉnh và Du cũng bị Vũ Văn Nhậm đánh cho đại bại. Hai cha con vội vàng chạy về Thăng Long.

Lê Chiêu Thống cũng như Nguyễn Hữu Chỉnh biết rằng không thể chống cự lại với đội quân Tây Sơn thiện chiến nên lại bỏ Thăng Long chạy lên Kinh Bắc. Đến Kinh Bắc thì quân lính trốn đi quá nửa. Chỉnh vội vã đem số tàn quân này vượt qua sông Như Nguyệt (sông Cầu), đến núi Tam Tằng (Bắc Giang) thì gặp quân Tây Sơn đo Nguyễn Văn Hòa chỉ huy chặn đánh. Quân Chỉnh tan ra nhanh chóng, Du bị bắt và bị chặt đầu, còn Chỉnh tế ngựa chạy trốn đến Mục Sơn (thuộc vùng Yên Thế Bắc Giang) thì cũng bị bắt đem về Thăng Long. Vũ Văn Nhậm kể tội và sai xé xác Chỉnh.

NGUYÊN HUỆ RA THÁNG LONG

DIỆT VŨ VĂN NHẬM

Vũ Văn Nhậm trước là tướng của chúa Nguyễn. Tháng 6 năm 1786, bị Tây Sơn bắt được ở Gia Định, Nhậm xin hàng và được Nguyễn Nhạc mến tài gả con gái, phong chức tước cho. Vũ Văn Nhậm theo quân Tây sơn lập được nhiều công lớn, nên khi chiếm được Thăng Long sinh ra kiêu ngạo. Nhậm tự ý lập Sùng Nhượng công Lê Duy Cần làm Giám quốc thực tế là làm bù nhìn, tự mình định đoạt mọi việc ở Thăng Long.

Nguyễn Huệ vốn nghi ngờ Vũ Văn Nhậm từ trước, nên khi sai Nhậm làm Tiết chế quân thủy bộ ra Bắc diệt Chỉnh, đã dụ Ngô Văn Sở rằng: “Nhậm là tướng tài, song ta vẫn không tin hắn. Chuyến này ta cho hắn giữ ấn tiết chế, cầm trọng binh coi chư tướng, gánh vác quân quốc trọng sự, chưa chắc đã không khỏi sinh biến đâu. Ta chỉ lo hắn, chứ Bắc Hà có gì. Các ngươi nên xem xét cẩn thận, hễ có điều gì phải lập tức mật báo cho ta biết”. Việc Nguyễn Huệ cho các tướng Phan Văn Lân, Ngô Văn Sở cùng đi cũng là để giám sát và chia bót quyền hạn của Nhậm.

Lúc này, Vũ Văn Nhậm đã bộc lộ các hành vi chuyên quyền và tính kiêu ngạo, Ngô Văn Sở bèn bởi mật thư đem hết những hành vi ấy của Nhậm kể cho Nguyễn Huệ biết. Đã sẵn nghi ngờ, lại được thư của Sở nên Nguyễn Huệ đem binh mã lên đường ra Bắc. Trong mươi ngày Nguyễn Huệ tới Thăng Long, vừa lúc canh tư vào thẳng tư dinh của Nhậm, sai vũ sĩ giết chết ngay tại chỗ.

Theo Lịch sử Thăng Long- Hà Nội, Nguyễn Vinh Phúc (cb), Lê Văn Lan, Nguyễn Minh Tường, NXB Trẻ, Tp.HCM, 2005.

 


  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 
63331

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Thông báo (07/07/2020)
  + Sông, hồ ở Hà Nội xưa và nay (22/07/2011)
  + Café cổ Hà Nội xưa và nay (22/07/2011)
  + Quá trình đô thị hóa trong thời Pháp thuộc (15/07/2011)
  + Hà nội - Xưa và Nay - Sứ quán Trung Quốc (14/06/2011)
  + Hà nội - Xưa và Nay - Góc phố Hàng Khay (14/06/2011)
  + Hà nội - Xưa và Nay - Toà soạn báo Hà Nội Mới (14/06/2011)
  + Chợ phiên Thăng Long-Hà Nội xưa và nay (15/04/2011)
  + Số phận tượng thần tự do Hà nội (10/04/2011)
  + Chùa Hòe Nhai xưa và nay (23/03/2011)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Cổng thông tin    Phố online    Thăng Long-Hà Nội    Tin tức-Sự kiện    Cuộc sống    Những giá trị bảo tồn    Phố cổ Hà Nội    Nét văn hóa    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Diễn đàn    Du lịch    Trang ảnh    Trang 3D   

vietarch-kiến trúc sáng tạo